RICARDO EL CORRETGER. TOTA UNA VIDA DEDICAT A LA CARN DE CAVALL.

RICARDO EL CORRETGER. TOTA UNA VIDA DEDICAT A LA CARN DE CAVALL.

 
 
Gastronòmicament parlant, la carn de cavall ha pegat un bot important en la nostra comunitat, sent en els bars i més concretament durant els esmorzars on major protagonisme ha adquirit. Podríem dir que és un dels esmorzars top de qualsevol bar com cal. L’entrepà de carn de cavall va be amb tot, amb alls tendres, tomata seca, creïlles fregides, amb formatge, amb el que te parega. Tot li queda bé. Marida a la perfecció.
 
Ricardo i Javier
 
 
En Alcàsser, Ricardo Llacer, més conegut com Ricardo “El Corretger” al costat del seu germà Javier, tenen la seua carnisseria i també una granja, on crien cavalls des de fa 50 anys. Un negoci familiar que l’abuelo Ricardo va montar junt a la seua família en Alcàsser.
 
Foto de María Nacher: Ricardo el Correcher, a la dreta, junt al seu amic Paco Catalina
Concretament va ser al desembre de l’any 1968 quan Ricardo va montar la seua carnisseria. Ell era tratant d´animals. Tota la vida s’havia dedicat a la compra i venda d’animals, però quan va vore que ja no era negoci va decidir dedicar-se a la venda de carn de cavall. Antigament hi havia una carnisseria de carn de cavall en el carrer Sant Jaume però estava tancada. Així que Ricardo va adquirir la llicència per poder obrir el seu negoci. Una carnisseria regentada per Ricardo i la seva dona, la qual va faltar als 55 anys. Va ser quan el seu fill Ricardo, amb el qual vam realitzar l’entrevista, i amb tan sols 16 anys es va sumar al negoci del seu pare.

 
 
Antigament es sacrificava al mataero del poble situat a prop del barranc i actualment rehabilitat, encara que no per a ús professional sinó cultural. Ens comenta Ricardo que amb tan sols 16 anys ja sacrificava als cavalls.
 
 
 
Actualment tenen carnisseries a Alcàsser, al carrer Calvari i al Mercat Municipal i al Mercat Municipal d’Aldaia, la qual regenta el seu germà Javier. Els dos es dediquen a la compra de potros com ja feia el pare per a posteriorment proveir-se dels millors animals criats per ells mateixos.
 
Ricardo donant de mejar als cavalls
Javier donant de mejar als animals
 
 
Ricardo reconeix que hi ha molta més demanda, ja que antigament es sacrificaven els cavalls que no servien per treballar però actualment es sacrifiquen potros que es crien en granges com la seua. No obstant això, aquesta demanda apunta Ricardo té una contrapartida i és que països com ara Itàlia s’estan abastint de carn de potro espanyol a preus que els mateixos espanyols tenen major dificultat per pagar, havent un risc de que la carn  finalment escassege, ja que és un animal que es cria majorment salvatge per no ser rentable la cria d’aquests.
 
Ricardo junt a un percheró

El pare de Ricardo i Javier va tindre les seues primeres quadres dins de la població d’Alcàsser. Primer al carrer Francesc Martorell i anys després al carrer Sant Vicent. Jo encara recorde  aquella quadra i jugar amb els ponis que hi havien. Actualment els seus fills Ricardo i Javier  la tenen situada a La Senda Albal, en ple terme d’Alcàsser.
 
 
 
 
Dins de la quadra tindrà al voltant de 100 exemplars ens afirma Ricardo i Javier, els quals procedeixen de la Vall d’Aran, de Pamplona, ​​de Puigcerdà i de l’interior de França principalment. Les races són l’Hispano-Breton o Cavall del Pirineu Català, depenent de la seva procedència, i la Jaca Navarra
 
 
Té també algun “Percheró” o Rosí, un cavall de grans dimensions que antigament 
s´utilitzava en les tasques del camp. Tots els cavalls s’alimenten de segó, quarta, tercedilla i civada en rama. 
 
 
 
 
Parlem amb Javier, el germà xicotet i li pregunte pel nivell d’exigència del negoci. Javier em comenta que el negoci exigix ​​molt de sacrifici però sobretot molta constància. Requerix molta dedicació, de dilluns a diumenge, ja que ells dos s’encarreguen de mantindre els cavalls, de portar-los al mataero, de realitzar el posterior despiece a la carnisseria i la sevua posterior venta. Un treball molt exigent, però que viuen amb passió i molt d’afecte. Es nota que ho disfruten i que els agrada. Una granja que molts de nosaltres desconeixíem de la seua existència, tot i haver passat per allí infinitat de vegades. Ara quan me demane un esmorzar amb carn de cavall recordaré la granja i la carnisseria de Ricardo, Ricardo “El Corretger”. 

Esmorzar de carn de cavall al Mesó de Pep, Catadau
 
VERSIÓN EN CASTELLANO
Gastronómicamente hablando, la carne de caballo ha dado un salto importante en nuestra comunidad, siendo en los bares y más concretamente durante los almuerzos donde mayor protagonismo ha adquirido. Podríamos decir que es uno de los almuerzos top de cualquier bar que se precie. El bocadillo de carne de caballo casa con todo, con ajos tiernos, tomate seco, patatas fritas, con queso, con lo que quieras. Todo le queda bien. Marida a la perfección.
En Alcàsser, Ricardo Llacer, más conocido como Ricardo “El Correcher” junto a su hermano Javier, tienen su carnicería y su granja, donde crían caballos desde hace 50 años. Un negocio familiar que el abuelo Ricardo, recientemente fallecido, montó junto a su familia.
Fue en diciembre del año 1968 cuando el abuelo Ricardo montó su carnicería. Toda la vida se había dedicado a la compra y venta de animales pero cuando vio que ya no era negocio decidió dedicarse a la venta de carne de caballo. Antiguamente había una carnicería de carne de caballo en la calle San Jaime pero estaba cerrada. Así que Ricardo adquirió la licencia para poder abrir su negocio. Una carnicería regentada por Ricardo y su mujer, la cual falleció a los 55 años. Fue entonces cuando su hijo Ricardo, con el que realizamos la entrevista, y con tan solo 16 años se sumó al negocio de su padre.
Antiguamente se mataba en el matadero del pueblo situado cerca del barranco y actualmente rehabilitado, aunque no para uso profesional sino cultural. Nos comenta Ricardo que con tan solo 16 años ya sacrificaba a los caballos apuntillados.
Actualmente tienen carnicerías en Alcàsser, en la calle Calvari y en el Mercado Municipal y en el Mercado Municipal de Aldaia, la cual regenta su hermano Javier. Ambos se dedican a la compra de potros para posteriormente abastecerse de los mejores animales criados por ellos mismos.
Ricardo reconoce que hay mucha más demanda, ya que antiguamente se sacrificaban los caballos que no servían para trabajar pero actualmente se sacrifican potros que se crían en granjas como la suya. Sin embargo, esta demanda apunta Ricardo tiene una contrapartida y es que países como por ejemplo Italia se están abasteciendo de carne de potro español a precios que los españoles tienen mayor dificultad para pagar, habiendo un riesgo de que la carne de potro finalmente escasee, ya que el potro se cría mayormente salvaje por no ser rentable la cría de estos.
El abuelo Ricardo tuvo sus primeras cuadras dentro de la población de Alcàsser. Primero en la calle Francisco Martorell y años después en la calle San Vicente. Actualmente sus hijos Ricardo y Javier tienen la tienen ubicada en La Senda Albal, en pleno término de Alcàsser.
Dentro de la cuadra tendrá alrededor de 100 ejemplares nos afirma Ricardo y Javier, los cuales proceden de la Vall de Arán, de Pamplona, de Puigcerdá y del interior de Francia principalmente. Las razas son el Hispano-Breton o Caballo del Pirineo Catalán, dependiendo de su procedencia, y la Jaca Navarra. Tiene también algún Percheró o Rosín, un caballo de grandes dimensiones que antiguamente se utilizaba en las labores del campo. Unos caballos que se alimentan de salvado, cuarta, tercedilla y avena en rama.
Hablamos con Javier, el hermano pequeño y le pregunto por el nivel de exigencia del negocio. Javier me comenta que el negocio exige mucho sacrificio pero sobretodo mucha constancia. Requiere mucha dedicación, de lunes a domingo, ya que ellos dos se encargan de mantener a los caballos, de llevarlos al matadero, de realizar el posterior despiece en la carnicería y su posterior venta. Un trabajo muy exigente, pero que viven con pasión y mucho cariño.
Una granja que muchos de nosotros desconocíamos de su existencia, a pesar de haber pasado por allí infinidad de veces.
Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *